Υπηρεσίες

01
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
02
Συντήρηση & Αποκατάσταση Κτιρίων
03
Μελέτη Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων
04
Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
05
Μελέτη Εφαρμογής
06
Διαχείριση Έργου - Επίβλεψη
01
Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Βασικό αντικείμενο εργασιών του γραφείου, είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών σε έργα ευρείας κλίμακας, που αφορούν κατοικίες, ειδικά κτίρια και δημόσιους χώρους. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων αρχιτεκτονικών λύσεων, που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν υποδομές οι οποίες θα παρέχουν βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης. Ξεκινώντας από την προμελέτη και καταλήγοντας στην οριστική μελέτη, συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο έμπειρων μηχανικών, προκειμένου να μπορέσουμε να προδιαγράψουμε όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην άρτια κατασκευή κάθε έργου. Τέλος αναλαμβάνουμε και την διαδικασία διεκπεραίωσης των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων.

02
Συντήρηση & Αποκατάσταση Κτιρίων

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στην συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών και ιστορικών κτιρίων. Με σεβασμό στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του κτιρίου και της περιοχής που το περιβάλλει, εφαρμόζουμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα χρήση. Κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης, καθοριστικές παράμετροι αποτελούν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διατάξεων και κανονισμών, οι παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογίες επεμβάσεων και η ορθή επιλογή των υλικών κατασκευής.

03
Μελέτη Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων

Κατά το στάδιο αυτό, το γραφείο μας αναλαμβάνει την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων, αναφορικά με το σχεδιασμό μιας λειτουργικής διάταξης και τη διαμόρφωση του γενικότερου ύφους ενός χώρου. Επικεντρωνόμαστε στο λεπτομερή σχεδιασμό κάθε χώρου ξεχωριστά, προτείνοντας λύσεις για τον φωτισμό, τα έπιπλα, τα υλικά, τα χρώματα, τις υφές και τον εξοπλισμό, προκειμένου να επιτύχουμε την λειτουργική και αισθητική ανάδειξη του.

04
Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου

Η μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια που ολοκληρώνουν τον άρτιο σχεδιασμό ενός κτιριακού έργου. Ο υπαίθριος χώρος που περιβάλλει ένα κτίριο, απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό, προκειμένου να οργανωθεί και να αναδειχθεί. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης, αλλά και την μετέπειτα παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογή της.

05
Μελέτη Εφαρμογής

Η μελέτη εφαρμογής, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη περιγραφή της αρχιτεκτονικής μελέτης. Το γραφείο μας, εξειδικεύεται στην παραγωγή αναλυτικών κατασκευαστικών σχεδίων, λεπτομερειών, πινάκων και τευχών, σύμφωνα με τις κατάλληλες για τον τύπο του έργου μεθόδους κατασκευής.

06
Διαχείριση Έργου - Επίβλεψη

Κατά το στάδιο αυτό, κύριο μέλημά μας είναι η ορθή εφαρμογή των τεχνικών μελετών οι οποίες προτείνουμε να περιλαμβάνουν και τη μελέτη εφαρμογής. Μέσω συστηματικής επίβλεψης, εξασφαλίζουμε την άρτια και ποιοτική κατασκευή του έργου.